2020. február 29., szombat , Elemér

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Publikációk

Publikációk

Könyv, könyvfejezet

Iskolai elemzés. in: Halász Gábor (szerk.): Oktatási minőség és decentralizát oktatásirányítási rendszer. OKKER, 1997.

Szakok - pedagógusok. In: Nagy Mária (szerk) Pedagóguspálya és életkörülmények 1996-1997. OKI, 1998. http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/tanari-palya

Tartalmi modernizáció a gimnáziumokban és a vegyes középiskolákban. In: Vágó Irén (szerk): Tartalmi változások a közoktatásban. OKI, 1999. http://www.ofi.hu/tudastar/tartalmi-valtozasok/tartalmi-modernizacio-090617

Az idegen nyelvoktatás terjedésének hatása a nemzetiségi nyelvek oktatására. In: Vágó Irén (szerk.) Tartalmi modernizáció a közoktatásban. OKI, 1999.

A család és az iskola szerepe a nemzetiségi nyelv megőrzésében. In: Osvát Anna-Szarka László (szerk.): Anyanyelv, oktatás, közösségi nyelvhasználat. Kisebbségek kelet-Európában VIII. Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2003 69-95. p.

A kormányzati szintek közötti felelősség-megosztás és a közoktatás öt Kelet-Közép-Európai országban. Magyarország. (Balázs Évával, Halász Gáborral, Moldován Judittal, Nagy Máriával). OKI, 2000. http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/kormanyzati-szintek

Az oktatási rendszer és a rendszeren való továbbhaladás (Lannert Judittal): in: Halász G.- Lannert J.(szerk.): Jelentés a közoktatásról 2000. Budapest, 2000. Országos Közoktatási Intézet. 105-166.p http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/oktatasi-rendszer

Vallásosság a mai egyetemi hallgatók körében. in: Gábor K. (szerk.) Társadalmi átalakulása és ifjúság. Belvedere, Szeged, 2000.

Balázs Éva-Halász Gábor-Imre Anna-Moldován Judit-Nagy Mária: Hungary. In: A. Fiszbein (ed.): Decentralizing Education in Transition Societies. Case studies from Central and Eastern Europe. The World bank, 2001.

The Hungarian IWL cases. In: P. Grootings (ed.) Integration of Work and Learning in Transition Countries. The experience of Slovenia and Hungary. (Mártoni Györggyel,Bessenyei Istvánnal, Saád Judittal, Tót Évával) 2001. European Training Foundation.

A Leonardo projectek termékei és hasznosulásuk. In: A Leonardo da Vinci program első szakasza (szerk. Mártoni Gy.-Tordai P.) Tempus közalapítvány/ Leonardo Nemzeti Iroda. 2002.

A humánerőforrás-fejlesztés szerepe az Észak-magyarországi régió területfejlesztési terveiben. In: Benke Magdolna (szerk.) A képzés szerepe a régiók fejlesztési terveiben Magyarországon. NSZI, 2002.

A továbbtanulási és pályaválasztási aspirációk területi különbségei. in: Lannert Judit (szerk.) Hogyan tovább? OKI, 2003.  http://www.ofi.hu/tudastar/hogyan-tovabb/tovabbtanulasi

Tanulási környezet és az iskola szervezete (Imre Nórával és Vágó Irénnel) in: Jelzések az oktatásról (szerkesztés), OKI, 2003. 115-130.p.

Az OECD INES tevékenysége és hatása a nemzeti gondolkodásra. In: Szakmai napok 2002 Országos Közoktatási Intézet, 2003. 104-111.p. http://www.ofi.hu/tudastar/szakmai-napok-2002/oecd-ines-tevekenysege

A felsőközépfokú oktatás intézményi jellemzői. in: Jelzések az oktatásról (szerkesztés), OKI, 2003. 131-152. p.

Az OECD INES tevékenysége és hatása a nemzeti gondolkodásra. In: Szakmai napok 2002 Országos Közoktatási Intézet, 2003. 104-111.p.

Jelzések az oktatásról (szerkesztés), OKI, 2003. 238 p.

Kistelepülési iskolák és eredményesség. In: Válaszol az iskola. OKI KK 2004. 195-216. p. http://www.ofi.hu/tudastar/valaszol-iskola/kistelepulesi-iskolak

Kísérleti projektek a Leonardo program II. szakaszában. In: Tordai Péter (szerk.) A Leonardo Da Vinci program megvalósítása Magyarországon (2000-2002). Tempus Közalapítvány/ Leonardo Nemzeti Iroda, 2004.

A középfokú oktatás nemzetközi tükörben. (szerkesztés), OKI, 2005. 190.p.

Társulások és partnerségek az oktatásban. In: Pusztai Gabriella (szerk.) Régió és oktatás. Európai dimenziók. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. 2005.

 

Indikátorok az elemzésben és értékelésben a különböző szinteken. in: Simon M.-Kósa B. (szerk.) Minőség, eredményesség, hatékonyság. Az Országos Közoktatási Intézet Konferenciája, 2005. OKI, 2005. http://www.ofi.hu/tudastar/minoseg-eredmenyesseg/3-vitaforum-indikatorok

The State of Nationality Education in the 1990s. in: Ágnes Tóth (ed.) (2005)National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. 2005.

Nyelvoktatás, nyelvtanulás, nyelvtudás a középfokú oktatásban. In: Vágó Irén (szerk.) Fókuszban az idegen nyelvoktatás. OKI 2007.

 

Az oktatási rendszer és a rendszeren való továbbhaladás (Györgyi Zoltánnal). in: Halász G.- Lannert J.(szerk.): Jelentés a közoktatásról 2006. Budapest, 2007. Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/4-oktatasi-rendszer-090617

Ahol az eredményesség kódolva van: nagyvárosi szerkezetváltó gimnázium. In: Lannert J.-Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskolák. Adatok és esetek. OKI, 2007. http://www.ofi.hu/tudastar/ii-eredmenyesseg/imre-anna-ahol

School atmosphere, school policies and social capital (megjelenés alatt). Pusztai Gabriella ed. Religion and Values in Education in Eastern and Central Europe. Debrecen: CHERD13 p.

 

Folyóiratban megjelent tanulmány

Az oktatás jelentősége a nemzeti identitás megőrzésében (Györgyi Zoltánnal). Educatio 1993/ nyár.

Tendenciák az elmúlt évek nyelvoktatásában. Iskolakultúra, 1995.

A nyelvtudás társadalmi háttere. Iskolakultúra, 1994.

Nyelv, tudás, oktatás. Társadalomkutatás, 1994/1-4.

Iskolák a léthatáron. Educatio, 1995/1.

Reform - vizsgarendszerrel. Anglia esete. Educatio, 1995/3.

Schools at the border. In: Kultúrák találkozása = Incontro di culture = A meeting of cultures. Szerk. Fried Ilona. Bp. Penna K., 1995. (1996) 38-43.

Szerkezetváltás kisvárosi környezetben. Educatio, 1996. 2. 274-283.

Iskolai elemzés. in: Halász G. (szerk.): Oktatási minőség és decentralizált oktatásirányítási rendszer. OKKER, 1997.

Kistelepülési iskolák. Educatio, 1997. 2.

Intézményfenntartó társulások. Educatio, 1997/3.

Oktatásirányítási változások néhány fejlett országban. Budapesti Nevelő, 1997/4.

A család szerepe a nemzetiségi nyelv megőrzésében. Ezredforduló, 1998/5.

Középiskola mindenkinek? (Györgyi Zoltánnal) Educatio, 1998/1.

A továbbtanulás területi különbségei. Educatio, 1998/3.

Területi egyenlőtlenségek. Educatio, 1999/3.

Cigány tanulók a szakmunkásképző iskolákban. Educatio, 1999/4.

Tankönyvválasztás, tankönyvhasználat az általános iskolákban. Educatio, 2000/3..

Idegen nyelvoktatás a 90-es években. Educatio, 2000/4.

Nemzetközi indikátorok használata. Új Pedagógiai Szemle, 2001/6.

A humánerőforrás fejlesztési lehetőségei egy kistérségben. (Bognár Máriával és Mezei Istvánnal) Új Pedagógiai Szemle, 2001/11.

 Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. (Bognár Máriával és Mezei Istvánnal) in: Tér és társadalom. 2001/3-4. 105-124.

A Leonardo projectek termékei és hasznosulásuk. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ .

Az iskolai hátrány összetevői. Educatio, 2002/tavasz.

Kistelepülési iskolák eredményessége. Iskolakultúra, 2003/1. 74-79.p.

Kistelepülési tanulók iskolai útja az iskolarendszerben. Iskolakultúra. 2004. február

A nemzetiségi oktatás tanulói. Régió, 2003/9.

Esélyegyenlőség és oktatáspolitika öt országban. (Bajomi Ivánnal, Berkovics Balázzsal, Berényi Eszterrel, Erőss Gáborral): Educatio, 2003. tél. 580-601. p

 Oktatási feladatellátó önkormányzati társulások. Magyar Pedagógia, 2003. 103. évf. 3. szám.

Az alapítványi iskolák a statisztikai adatok tükrében. In: Educatio 2004/tavasz, 11-26 p.

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=12

Régulation scolaire dans un arrondissement ouvrier de Budapest. (Iván Bajomi, E. Berényi, G. Erőss, A. Imre) In: Recherches Sociologiques, 2004. Vol. XXXV. N. 2. 103-120. p.

Felekezeti iskolák a statisztikai adatok tükrében. Educatio, 2005. 3.

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=57

 

Középiskolások iskolázási útjai a 90-es években. in: Iskolakultúra. 2006. 12.

A társadalmi tőke és az iskolai működés néhány sajátossága. In: Iskolakultúra, 2008. 70/08.

Nemzetiségi oktatás és oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas években. In: Kisebbségkutatás. 2008/3.

 

A középfokú oktatás szerkezeti különbségei és az érettségivel kilépők. (Híves Tamással) in: Fábri István – Nyerges Andrea – Horváth Tamás: Felsőoktatási Jelentkezések 2000-2010. Felsőoktatási Füzetek.

Tanulói és tanulási utak a 90-es években. in: Educatio, 2010 nyár.

 

Sokszorosított kéziratok

Iskolák a határon. Kutatás közben. Oktatáskutató Intézet, 1993. 33 p.

Forray R.Katalin-Gyögyi Zoltán-Hives Tamás-Imre Anna: Az ózdi térség helyzete és kilátásai. Kutatás Közben. Oktatáskutató Intézet, 1993.

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az alap- és középfok közötti átmenet. Educatio Füzetek 228. Budapest, 2000. Oktatáskutató Intézet. 66 p.

A szerkezetváltás helyi konfliktusai. in: Hives T.-Györgyi Z. -Imre A.-Kozma T.: Iskolaszerkezet és iskolahálózat. Kutatás Közben. Oktatáskutató Intézet, 1995.

Hegyesiné Orsós Éva- Bohn Katalin – Fleck Gábor – Imre Anna (é.n.): Modell programok hatékonysága a középiskolás roma fiatalok körében. Világbank magyarországi regionális képviselet NGO tanulmányok 3. szám. 43 p.

Hegyesiné Éva Orsós- Katalin Bohn – Gábor Fleck – Anna Imre (é.n.): Alternative Schools and Roma Education: A review of alternative secondary school models for the education of roma children in Hungary. World Bank Regional Office Hungary NGO Studies No. 3.

A középfokú oktatás kiterjedése és hatása a tanulói továbbhaladásra. Műhelytanulmányok sorozat. OKI, 2004. 156 p.

Az iskolai hátrány összetevői. Műhelytanulmányok sorozat. OKI, 2004. 50.p. http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/iskolai-hatrany

A kistelepülési iskolák szerepe a kistelepülések népességmegtartó erejében. Műhelytanulmányok, OKI, 2004. 42.p. http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/kistelepulesi-iskolak

Tanulói utak. Műhelytanulmányok sorozat. OKI, 2006.

 

Egyéb publikáció

Szócikkek, tematikus szerkesztés. in: Báthory Zoltán és Falus Iván (1997. szerk.) Pedagógiai Lexikon. Keraban, Budapest

A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és a pályán való megtartása. OECD, 2005, OKM. 2007. (fordítás lektorálása, táblázatok és ábrák fordítása)

Levels of Autonomy and Responsibility of Teachers in Europe. Eurydice. European Commission. Education and Culture. DG 2008. (szakértői háttéranyag készítése) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/094EN.pdf

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.